Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Ethereum Foundation và ETC Labs tuyên bố cùng đầu tư vào dự án Chainsafe và Whiteblock.

Ethereum Foundation hôm nay đã tiết lộ hơn 2 triệu đô la trong Foundation-led  và tài trợ cho một số dư án, trong đó bao gồm Chainsafe và Whiteblock từ Cohort II của ETC Labs.

Ethereum Foundation hôm nay đã tiết lộ hơn 2 triệu đô la trong Foundation-led  và tài trợ cho một số dư án, trong đó bao gồm Chainsafe và Whiteblock từ Cohort II của ETC Labs.

ETC Labs gần đây đã công bố danh sách Cohort II cho năm nay, bao gồm các dự án chất lượng cao, như Chainsafe và Whiteblock. Cohort II được thiết kế để giúp các dự án và doanh nghiệp có thể phát triển và duy trì cộng đồng ETC, mở rộng các giải pháp tác động xã hội và tăng cường khả năng tương tác với blockchain.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png

ChainSafe Systems sử dụng các công nghệ mới nổi như blockchain, hợp đồng thông minh và machine- learnign để cung cấp thiết kế hệ thống trực quan, lấy người dùng làm trung tâm. Các nhà phát triển của ChainSafe đã tạo ra một bộ công cụ dành cho nhà phát triển để giúp các nhà phát triển nào xây dựng bất kỳ hệ sinh thái blockchain nào, bất kể quy mô và trọng tâm của công ty là gì. Nhóm phát triển được tập trung dành riêng để giải quyết các vấn đề và xây dựng các hệ thống bảo mật cho phép các nhà phát triển tạo ra các giải pháp bảo mật P2P thực sự. ChainSafe cũng cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho các doanh nghiệp chuỗi chéo (cross- chain) trong hệ sinh thái ethereum.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png

Whiteblock là một nền tảng thử nghiệm blockchain được thiết kế để giúp các nhóm phát triển nhanh chóng thử nghiệm và phát triển các giải pháp blockchain hiệu quả.

Với sự xuất hiện của hardfork Atlantis của ETC, mạng blockchain của nó đã được cải thiện rất nhiều về chức năng, bảo mật và ETC status sẽ tiếp tục tăng trưởng giữa các public blockchain khác. Việc tài trợ chung cho các dự án ChainSafe và Whiteblock từ ETH Foundation và ETC Labs có nghĩa là ETC và ETH sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về mặt cơ sở hạ tầng của blockchain.

*  Phiên bản tiếng Anh:

Ethereum Foundation and ETC Labs Co-funded in Chainsafe and Whiteblock.

The Ethereum Foundation today unveiled an over $2M USD in Foundation-led and co-funded grant funding program list, including Chainsafe and Whiteblock from the Cohort II of ETC Labs.

ETC Labs recently announced its list of Cohort II for this year which includes high-profile, high-quality projects such as Chainsafe and Whiteblock. The Cohort II is designed to help projects and businesses that can develop and maintain the ETC community, expand social impact solutions, and enhance blockchain interoperability.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png

ChainSafe Systems uses emerging technologies such as blockchain, smart contracts and machine learning to provide intuitive, user-centric system design. ChainSafe’s developers have created a developer toolkit to help any developer build any blockchain ecosystem, regardless of company size and focus. Its development team is dedicated to solving problems and building secure systems that enable developers to create true P2P security solutions. ChainSafe also provides technical solutions for cross-chain businesses in the ethereum ecosystem.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png

Whiteblock is a full-site blockchain testing platform designed to help development teams quickly test and develop efficient blockchain solutions.

With the coming of the Atlantis hardfork of ETC, its blockchain network has been greatly improved in terms of functionality, security and ETC’s status continues to rise among public chains. The joint funding of ChainSafe and Whiteblock projects from ETH Foundation and ETC Labs signifies that ETC and ETH will be working more closely on the infrastructure of the blockchain.

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ